NEO App

produkt
Vyberte prosím produkt z naší nabídky. Jinak Vám neporadíme.
0 Kč
Kdž zvolíte i cenu, poradíme Vám lépe.

Všeobecné Obchodní Podmínky
pro Partnery Portálu
(dále jen Podmínky)

ke službám internetového portálu NEOSORT, provozovaném společností FS Technology s.r.o. IČO 29142237, DIČ CZ29142237, se sídlem v Černošicích, Mokropeská 2027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod číslem C 203380 
(dále jen Provozovatel)
NEOSORT (URL adresa: www.neosort.cz) je službou, nabízející Zájemcům možnost třídění, porovnávání, vyhledávání a zakoupení zboží a služeb podle jejich vybraných podstatných parametrů (dále jen Portál)

Vyjádřením souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se Partner služby NEOSORT zavazuje dodržovat jejich ustanovení.

1. Výklad pojmů
1.1. Zájemce: kdokoliv, kdo má přístup k a využívá celosvětovou síť Internet k vyhledávání, porovnávání a případnému zakoupení zboží a služeb prostřednictvím Portálu (dále jen Zájemce)
1.2. Partner: uživatel služeb Provozovatele na Portálu registrovaný přes webovou stránku http://www.neosort.cz. Partner je zároveň zadavatelem Nabídky (dále jen Partner)
1.3. Provozovatel: FS Technology s.r.o. – podrobnosti viz výše.
1.4. Nabídka: je nabídkou zboží nebo služeb Partnera na webových stránkách Partnerova e-shopu, jež je zároveň nabízena i prostřednictvím Portálu (dále jen Nabídka)
1.5. Hodnocení: rozumí se jimi všechny recenze či jiné příspěvky Zájemců do diskuze, jakož i užití hodnotících grafických symbolů (např. hvězdičky) na Portálu (dále jen Hodnocení)
1.6. Rozhraní: je webovým administračním rozhraním, které umožňuje nastavení a užití služby NEOSORT Partnerovi (dále jen Rozhraní).
1.7. XML Feed: je datový soubor soustavně poskytovaný e-shopy Provozovateli, obsahující všechny potřebné údaje o nabízeném zboží či službě (dále jen XML Feed)

2. Registrace Partnera
2.1. Registrovat se mohou fyzické a právnické osoby, které
- jsou oprávněny registraci provést
- řádně a pravdivě vyplní všechny povinné údaje v registračním formuláři
- mají příslušná oprávnění k provozování e-shopu
- provozují na síti Internetu alespoň jeden skutečný a fungující e-shop, který dosud není na Portálu registrován
- pro e-shop zřídily a provozují aktivní webové stránky v českém jazyce(jazyková mutace platná pro společnosti registrované a fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice), na nichž je nabízeno zboží nebo služby
- jsou na těchto webových stránkách řádně identifikovány (jméno/název, adresa/sídlo, IČO, kontaktní e-mail, příp. telefon) a uvádějí na nich obchodní podmínky e-shopu
- jsou schopny pravidelně dodávat všechny potřebné informace o zboží a/nebo službách v požadovaném formátu v podobě pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML, který bude neustále k dispozici Provozovateli pro jeho on-line automatizované zpracování dat
- poskytnou URL adresu své domácí webové stránky a URL adresu datového souboru (tzv. XML Feedu). XML Feed musí splňovat technická kritéria, určená Provozovatelem
- mohou registrovat i více jimi provozovaných e-shopů pod podmínkou, že mají samostatné domény II. či III. řádu a nenabízejí převážně stejné zboží za stejných podmínek (cena, slevy apod.), jež by se staly tzv. duplicitními e-shopy
- pokud jsou zahraničními osobami s daňovou povinností v jiném státu, musí na svých internetových stránkách obdobnou té pro tuzemské osoby a také kontaktní údaje případné provozovny/organizační složky v tuzemsku
- pokud nabízejí erotické zboží, musí mít před vstupem na své internetové stránky upozornění (tzv. bránu), že pro vstup na tyto stránky je třeba být starší 18 let
2.2. Provozovatel je oprávněn odmítnout registraci duplicitních e-shopů nebo e-shopů, které by za duplicitní považoval
2.3. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne registrace pro schválení nově registrovaného Partnera. Současně si vyhrazuje právo odmítnutí registrace, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Všeobecných obchodních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob.
2.3. Na základě schválení registrace Provozovatelem získá Partner přístup do administračního rozhraní služby NEOSORT. Tam je Partner oprávněn on-line editovat své údaje – název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje k e-shopu (např. způsoby platby či dodání zboží). V případě jiných změn, zejména těch podstatných pro obchodní styk (např. IČO, fakturačních a doručovacích údajů) je Partner povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje dobu nejméně 14 dnů na jejich kontrolu (počítáno ode dne editace údajů Partnerem).
2.4. Provozovatel se zavazuje v rámci poskytování služby NEOSORT pro Partnera:
- umožnit nastavení upřednostňování pro jednotlivé Nabídky
- umožnit nastavení limitu pro upřednostněné Nabídky
- umožnit nastavení aukčního modelu na jednotlivé Nabídky
- umožnit sledovat statistiky prokliků a plnění
- pravidelně stahovat data z XML Feedu

3. Partner: práva a povinnosti
3.1. Odpovědnost za obsah
3.1.1. Partner nese plnou odpovědnost za obsah všech údajů, poskytovaných Portálu v rámci XML Feedu
3.1.2. Partner bere na vědomí a souhlasí, že po uzavření kupní smlouvy na základě nabídky zprostředkované Portálem se na jeho vztah se Zájemcem plně vztahují příslušné zákony a předpisy o ochraně spotřebitele
3.1.3. Partner zaručuje, že bude vždy dbát na řádnou aplikaci právních předpisů, týkajících se nabídky specifického zboží a služeb (např. léčiva, doplňky stravy, erotické pomůcky apod.)
3.2. Další ustanovení
3.2.1. Partner nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivňovat výsledky třídění a vyhledávání zboží a služeb na Portálu nebo jiné funkce Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, ani nesmí využít třetí osobu k takovému ovlivňování. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zablokovat nabídku Partnera
3.2.2. Partner je oprávněn ukončit předávání informací pro Portál prostřednictvím XML Feedu, a to i bez předchozího avizování Provozovatele. Tím však není ukončen smluvní vztah mezi Partnerem a Zájemcem, zejména nejsou dotčeny povinnosti Partnera vyplývající z kupních smluv, uzavřených se Zájemci prostřednictvím Portálu před ukončením poskytování XML Feedu.
3.2.3. Partner je povinen okamžitě informovat Provozovatele o jakékoli změně relevantních údajů, jako je např. název e-shopu, sídlo společnosti, jiné identifikační či fakturačních údaje apod.
3.2.4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že registrace e-shopu podle článku 2. těchto Podmínek je striktně vázána na konkrétní e-shop a každý nový e-shop je nutné registrovat samostatně.
3.2.5. Pokud dojde ke změně vlastnictví u již registrovaného e-shopu, je nový provozovatel povinen projít procesem registrace znovu, s výjimkou případů automatického přechodu práv a povinností podle příslušných právních předpisů (jako prodej firmy nebo přeměna obchodní společnosti)
3.2.6. Provozovatel neodpovídá za škody, vzniklé Partnerovi kvůli neplnění informační povinnosti nebo v důsledku neprovedení nové registrace podle tohoto článku.
3,3. Právo vstupu na Portál
3.3.1. Po řádném ukončení registrace je Partnerovi umožněn vstup do administračního rozhraní Portálu, kde má oprávněn spravovat své identifikační údaje v rámci uživatelského profilu a další nastavení
3.3.2. Partner je oprávněn v rámci svého uživatelského profilu zveřejnit logo svého e-shopu. Logo nesmí obsahovat žádné reklamní sdělení. Technické podmínky zveřejnění (formát, rozlišení) stanoví Provozovatel.
3.3.3. Partner je povinen udržovat veškeré své identifikační a kontaktní údaje, zadané v rámci uživatelského rozhraní Portálu, neustále aktuální. Protože porušení této povinnosti může vést k matení nebo klamání Zájemců, je pak Provozovatel oprávněn Partnera a/nebo jeho e-shop zablokovat.
3.4. Hodnocení
3.4.1. Partner se nesmí účastnit hodnocení zboží a služeb nabízených e-shopy a nesmí ani ovlivňovat celkové hodnocení e-shopů, a to jak přímo, tak prostřednictvím třetích osob.
3.4.2. Partner je oprávněn reagovat na slovní hodnocení jím nabízeného zboží či služeb na Portálu. Jeho reakce bude připojena k hodnocení, k němuž se vztahuje.
3.4.3. Partner není v žádném případě oprávněn jakkoliv postihovat Zájemce za jeho negativní hodnocení.
3.4.4. Partner rovněž nesmí poskytovat informace, jež by mohly vzbudit dojem, že pocházejí od Provozovatele nebo osoby jím pověřené
3.4.5. Partner není oprávněn zveřejňovat recenze či diskuzní příspěvky Zájemců mimo Portál s výjimkou vlastních Internetových stránek, ani využívat recenze a příspěvky do diskuze za účelem propagace Paartnera na stránkách jiných srovnávačů nebo provozovatelů dalších služeb, potenciálně konkurenčních vůči Provozovateli nebo Portálu

4. Provozovatel: práva a povinnosti
4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací, poskytovaných Partnery v rámci XML Feedu. Výjimku tvoří případy, kdy je Provozovatel na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami a bez zbytečného odkladu protiprávní obsah neodstraní.
4.2. Provozovatel je oprávněn dočasně nebo trvale odstranit nebo odmítnout zveřejnit jakoukoliv informaci Partnera v případě, že má podezření na její protiprávnost. Obdobně je Provozovatel oprávněn postupovat v případě, kdy by informace Partnera mohly poškodit dobré jméno a/nebo zájmy Provozovatele příp. Portálu
4.3.Provozovatel je oprávněn zablokovat Partnera, pokud poruší povinnosti dané těmito Podmínkami a dále pak zejména v případech
4.3.1 nabízení zboží a služeb v rozporu s platnými právními předpisy nebo uveřejňování Nabídek s jakkoli jinak protiprávním obsahem;
4.3.2. dodávání zboží či služeb v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (cena, množství, kvalita, termín dodání), nebo nedodání zboží či služeb z důvodů na straně Partnera;
4.3.3. porušování pravidel stanovených pro XML Feed, a to jak obsahových, tak technických;
4.3.4. provádění zásahů do XML Feedu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání Zájemci nebo užívání nedovolených prostředků ovlivňujících tyto výsledky;
4.3.5. neprovádění aktualizací vlastnických, identifikačních a kontaktních údajů;
4.3.6. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Zájemcům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;
4.3.7. zasahování do Hodnocení nebo ovlivňování Zájemců za účelem ovlivnění výsledků Hodnocení
4.3.8. zveřejňování Hodnocení mimo Portál v souladu s odstavcem 3.4.5.

4.4. Provozovatel je oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Partnerovi, e-shopu nebo zboží či službách jejich předchozím schválením. Pokud je informace o Partnerovi nebo e-shopu nebo informace v rámci XML Feedu uvedena zavádějícím způsobem, nesrozumitelně nebo je zařazena do nesprávné kategorie, je Provozovatel oprávněn informaci patřičným způsobem upravit.

4.5. Provozovatel neodpovídá za zobrazení zboží či služeb v rámci Nabídek na Portálu v případě, že XML Feed Partnera nesplní Provozovatelem stanovené podmínky XML Feedu Provozovatel dále neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat, vložených na Portál.
4.6. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Partnera na Portálu
4.7. Provozovatel je oprávněn vést databázi Partnerů s jejich vlastnickými, identifikačními a kontaktními údaji, jakož i recenzí a poznámek Zájemců ve vztahu k Partnerovi a tyto zobrazovat na Portálu i po ukončení exportu XML Feedu Partnerem nebo po ukončení smluvního vztahu s Partnerem z jakéhokoli důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.
4.8. Provozovatel je oprávněn informace vložené Partnerem na Portál (zejména fotografie a popis prodávaného zboží či služeb) publikovat veřejně za účelem propagace Portálu a jednotlivých Nabídek, a to zejména prostřednictvím webových stránek třetích osob, internetové či televizní reklamy, případně je oprávněn tyto informace využít za účelem vytváření statistik a analýz o on-line nakupování. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

4.9 Provozovatel je oprávněn zasílat Partnerovi zkušební objednávky jejich zboží či služeb za účelem ověřování cen, dostupnosti zboží a testování průchodnosti systému. Tyto zkušební objednávky nesmí obsahovat ucelené údaje, na základě nichž by se Partner mohl domnívat, že se jedná o skutečnou objednávku Zájemce.

5. XML Feed
5.1. Veškeré informace o nabízeném zboží, poskytované v rámci XML FEEDu, musí být vždy aktuální a pravdivé, Smí se týkat výhradně samotného zboží, nikdy propagace e-shopu.
5.2. Veškeré zboží obsažené v XML Feedu musí být vždy dostupné na stránkách e-shopu Partnera, jenž XML Feed poskytuje. Každé zboží musí být opatřeno unikátní URL adresou a v XML Feedu uvedeno pouze jednou a jako samostatná položka tak, aby mohlo být samostatně objednáno.
5.3. Cena každé položky zboží v XML FEEDu musí být uvedena v českých korunách a být pro Zájemce koncová, tedy včetně DPH. Nemusí v ní být zahrnuto dopravné event.. balné, je-li účtováno. Partner je povinen uvádět v rámci XML Feedu vždy aktuální výši poplatků za dopravu a balení.
5.4. XML Feed může obsahovat informace pouze k tomu zboží, které je Partner schopen Zájemcům dodat a u něhož je mu známa alespoň přibližná dodací lhůta. Partner ručí za pravdivé uvádění všech okolností, které by mohly mít vliv na dodání zboží Zájemci a za úplnost informací o nich v rámci XML Feedu.
5.5. Zboží obsažené v XML FEEDu musí být vždy v souladu s a odpovídat právnímu řádu České republiky, Nesmí to být zejména
5.5.1. zboží, jež by mohlo porušovat práva duševního vlastnictví třetích osob
5.5.2. zboží, jež by mohlo podněcovat, šířit či propagovat hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka
5.5.3. zboží pornografického charakteru
5.5.4. zboží, s nímž Partner není oprávněn nakládat
5.6. Provozovatel nestanoví své zvláštní technicko-obsahové podmínky XML Feedu a předpokládá dodávání XML Feedu ve standardní (t.j. v oboru běžně používané, např. XML Feed Google) formě.
5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit požadavky na technicko-obsahové podmínky XML Feedu podle možných budoucích potřeb Portálu. O změnách poskytne Partnerům informace prostřednictvím uživatelského rozhraní.

6. Finanční podmínky užívání Portálu Partnery
6.1. Registrace Partnera a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytováno zdarma.
6.2. Provozovatel má nárok za odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí Zájemců na odkaz na stránky Partnerova e-shopu zobrazené na Portálu.
Cena prokliku je stanovena jednotně 2,- Kč bez DPH/proklik.

6.3. Provozovatel zřídí a vede zvláštní účet, na nějž je Partner povinen převést dostatečný objem finančních prostředků, z nichž je Provozovatel oprávněn odečítat částky za poskytované služby, související s užíváním Portálu Partnerem, a to v okamžiku vzniku nároku na odpočet poplatku za takové služby. Provozovatel je povinen řádně evidovat celkovou výši finančních prostředků Partnera na jeho účtu. Poplatky za užívání Portálu Partnerem jsou Partnerovi účtovány souhrnně měsíčně (za každý kalendářní měsíc). Provozovatel zasílá Partnerovi fakturu v elektronické podobě na Partnerovu kontaktní e-mailovou adresu..
6.4. Partner může pokračovat v poskytování XML Feedu Provozovateli i pokud na Partnerově účtu u Provozovatele nebudou žádné finanční prostředky. Provozovatel je však v takovém případě oprávněn okamžitě zrušit propojení Nabídek Partnera s katalogem zboží na Portálu. K novému propojení Nabídek s katalogem dojde až ve chvíli poskytnutí dalších finančních prostředků Partnerem na jeho účet u Provozovatele. Pro realizaci obnovení propojení si Provozovatel z technicko-organizačních důvodů vyhrazuje lhůtu několika dnů.
6.5. Pokud Partner přestane odesílat svůj XML Feed na Portál, je oprávněn na Provozovateli požadovat vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ze svého účtu u něj, a to nejpozději do 3 měsíců od posledního doplnění tohoto účtu finančními prostředky. Po uplynutí této lhůty je Partner povinen využít nevyčerpané finanční prostředky k úhradě poplatků za užívání Portálu.
6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu. Výše poplatků pak bude uvedena v ceníku a/nebo v příslušné sekci Portálu.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Jednostranné změny Podmínek
7.1.1. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu zejména pokud dojde ke změnám v právních předpisech nebo v souvisejících technologiích (např. komunikačních), ovšem i z důvodu změn v poskytovaných službách či jejich rozsahu.
7.1.2. Provozovatel je povinen oznámit změny v Podmínkách Partnerům nejméně 14 dnů před datem nabytí jejich účinnosti a zároveň Partnerům zaslat nové znění Podmínek.
7.1.3. Partner je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemnou formou ve lhůtě 14 dnů od obdržení nové verze Podmínek. Nevyužije-li této lhůty, je nové znění Podmínek považováno za akceptované.
7.1.4. Pokud Partner odmítne změny (novou verzi) Podmínek, je Provozovatel oprávněn ukončit registraci Partnera na Portálu. Na právní vztahy do té doby vzniklé se pak vztahuje předchozí (původní, nezměněná) verze Podmínek.
7.2. Práva a povinnosti, těmito Podmínkami neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti

7.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 11.8.2016.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vyhledáváme pro Vás odpovídající výrobky